GENERATION PASS Co., Ltd.

Employee Voice

e-mail: saiyo@genepa.com Nishishinjuku Parkwest Bldg. 5F, 6-12-1, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, JAPAN Recruitment Staff

saiyo@genepa.com